• تلفن: 02144742557
  • ایمیل: info@iranstairs.ir
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

پله گرد زیر محور دوبل- شهر ری

پله گرد زیرمحور دوبل – شهر ری

تاریخ                 تیر 96
موقعیت             شهر ری
ابعاد وید            قطر 380 سانتیمتر
ارتفاع طبقه        338 سانتیمتر
مدل اجرا           زیر محور دوبل
پله مذکور در یک مجتمع تجاری اجرا شده است. با وجود آسانسور مرکزی می بایست پله از نظر زیبایی و راحتی برای عموم، طراحی و اجرا شود.
طرح این پله ترکیب فرم گرد و مستقیم می باشد. در این نوع طرح های ترکیبی، به دلیل تغییر زاویه در محل اتصال بخش مستقیم و منحنی شکست محسوسی دیده می شود که ممکن است از نظر برخی کاربران و مشتریان زیبا نباشد. به همین علت در این موارد معمولا ما پیشنهاد می کنیم این فرم پله به صورت زیر محور اجرا شود. چرا که در این مدل اجرا شاسی زیرمحور در بخشی از پلکان قرار می گیرد که تقریبا تغییر پاخور و زاویه نزدیک به هم باشد. بنابراین شاهد آن شکست در شاسی زیر کف پله ها نخواهیم بود. این توضیح را می توانید در تصویر پایانی از مجموعه تصاویر ارائه شده مشاهده بفرمایید. توضیحات کامل تر آن در پروژه های دیگر سایت به اشتراک گذاشته شده است.
چالش های طراحی در این فضا محدودیتی بود که آسانسور و دیوارهای غیرمنتظم اطراف برای ما ایجاد کرده بود. بدین منظور می بایست شعاعی درنظر گرفته شود که علاوه بر حفظ فاصله از دیوارها و آسانسور مرکزی، حداقل استانداردهای پاخور پله، راحتی آن و طول مناسب و مدنظر مشتری در بخش کف پله را فراهم آورد.
این محدودیت های بسیار و همه جانبه محیط و وابستگی آیتم های طراحی کمی کار را برای ما دشوار کرد. اما در نهایت به فرم ترکیب گرد و مستقیم رسیدیم.
بخش گرد از بخش گوشه های غیرمنتظم محیط به راحتی عبور می کرد و میزان پاخور آن نیز در محدوده راحتی کاربر قرار می گرفت. بخش مستقیم نیز با اتصال اصولی و منطقی به کف طبقات تعداد کف پله های موردنیاز را فراهم می کرد که در این حالت ارتفاع هر پله استاندارد و برای تردد راحت می شد.
کف پله ها در این پروژه با ورق یک لب تا اجرا شده است که بستر مناسب برای قرار گرفتن سنگ کف پله می باشد. طول کف پله 130 سانتیمتر است که برای تردد همزمان دو نفر از کنار هم پاسخگو خواهد بود.
عنصر دیگری که در این پلکان اجرا شده است، پاشنه می باشد. پاشنه عنصری سازه ای است که بر اساس محاسبات زیر تعدادی از پله ها اجرا می گردد تا بدین ترتیب مانع از لرزش و ارتعاش پله هایی با شعاع باز شود.