تمام مراحل ساخت پله زیر نظر مهندسین تولید صورت می پذیرد. این کنترل در تمام مراحل تولید وجود دارد.

زمانیکه طرح و نقشه پله مورد تایید مشتری برای تولید به کارگاه ارسال می گردد، مهندسین تولید باری دیگر نقشه تولیدی پله را کنترل و دستورالعمل های مورد نیاز جهت انتقال نقشه بر روی ورق ها و برش اولیه کار ارائه می دهند. پس از آن باری دیگر کنترل مصالح و برش صورت می پذیرد. این کنترل در هر مرحله و با رجوع به چک لیست تولید، ثبت و بایگانی می شود. در نهایت قبل از خروج پله پیچ از کارگاه و بررسی تمام جوانب برش، اتصال و تطبیق آن با نقشه دریافت شده، مراحل کنترل به پایان رسیده و مجوز ارسال پله از جانب مدیر تولید صادر می شود.

کنترل قدم به قدم و مرحله ای تولید پله مانع از بروز هر گونه خطا، اتلاف وقت و انرژی نیروی کار می شود و در نهایت پله ای به مشتری تحویل داده می شود که کاملا مطابق با خواست آنان و برداشت های مهندس بازدید می باشد.