طراحی پله در دو مرحله و چندین نوبت انجام می شود.

مرحله اول طراحی پله گرد که بعد از بازدید کارشناس فنی صورت می پذیرد شامل چندین طرح اولیه است. طرح های اولیه با توجه به شرایط فعلی و آتی پروژه پله انجام می شود. شرایط فعلی پروژه توسط مهندس اعزامی به محل پروژه برداشت می شود و شرایط آتی پروژه که بروی طراحی موثر است توسط مشتری و یا پیمانکار مشتری به کارشناس ما اعلام می شود. تمامی موارد طرح پله را شکل می دهند. این طراحی بر اساس اصول و ضوابط مطرح شده برای طراحی پله دوبلکس و با استفاده از قوانین هندسی صورت می پذیرد.

طی چندین نوبت تا زمانی که مشتری طرح پله گرد را بپسندد پیشنهادهای مختلف (طرح های پله) طراحی و ارسال می شود. بعد از آن مشتری طرح و اجرای سازه پله مربوط به آن طرح را انتخاب کند بازدید پیش از تولید ترتیب داده می شود. در این بازدید کارشناس فنی شرایط موجود پروژه را با طرح نهایی پله که توسط مشتری انتخاب شده مقایسه و مطابق با آخرین شرایط، طرح برای دریافت تایید به مشتری ارائه می گردد.

مرحله دوم طراحی پله در این بخش شروع می شود. در اینجا طرح اولیه تبدیل به نقشه تولیدی پله گرد می شود و بعد از کنترل کارشناس دفتر فنی به کارگاه ارسال می گردد. پس از آن مراحل تولید پله پیچ آغاز می شود. نقشه های تولید هر تیم سازنده پله بر اساس تجربه کاری و علم هندسی به دست می آید و دلیل تفاوت روش ها و شکل ظاهری پله های هر تولید کننده شاید همین امر باشد. ما نقشه های پله را با توجه به اصول و قوانین هندسی و رفتار پیش بینی شده مصالح در هنگام ساخت و نصب پله دوبلکس طراحی می کنیم. در نهایت این نقشه ها و ابعاد و اندازه به وسیله نرم افزاری که توسط تیم مجموعه و با بهره گیری از دانش مهندسی داخلی و خارجی طراحی شده است کنترل می شود.