بعد از برقراری اولین ارتباط شما با مجموعه ما کارشناس فنی مجموعه که به سازه ساختمان و اصول طراحی واقف است اعزام می گردد. مهندس از شرایط موجود در محل پروژه پله نقشه برداری و تصویر برداری می کند. تمام ابعاد و اندازه در قالب نقشه مهندسی به واحد فنی ارائه می گردد.

در این نقشه تمام ابعاد فضای پله (شامل طول، عرض و ارتفاع)، دسترسی ها و همجواری های وید، ضخامت سقف و شروع و پایان پله دوبلکس موردنظر مشتری مشخص می شود. این نقشه به طراح کمک می کند تا با توجه به اصول و ضوابط بتواند طرحی برای پله ارائه دهد که امکان پذیر و اصولی باشد.

به هنگام بازدید، کارشناس به تکیه گاه ها در محل پله نیز توجه می کند. در صورتی که این تکیه گاه ها نیاز به تقویت داشته باشد، با اعلام شرایط موجود به واحد فنی تدابیر لازم جهت مقاوم سازی محل نصب پله به هنگام طراحی سنجیده می شود تا دستورالعمل های لازم به هنگام تولید پله پیچ ارائه گردد.

با توجه به تجربه کاری و مدیریت پروژه های مختلف کارشناس اعزام شده در محل پروژه، مشتری می تواند پیشنهادهای بهتر و کاربردی تری نسبت به شکل و ابعاد وید برای رسیدن به پله مدنظر از ایشان دریافت کند. این پیشنهادها در قالب نقشه طراح اولیه پله و درنهایت نقشه فنی و سازه ای به مشتری ارائه می گردد.